KUSHTET E KREDISË

 • Norma e interesit 4.99% dhe norma efektive e interesit 5.11% fikse për (60 M)
 • 0% Shpenzime Administrative
 • Kohëzgjatja e kredisë deri në 60 muaj
 • 100 % financim nga Banka
 • Shuma maksimale e kredise 20,000 EUR

 

KLIENTËT POTENCIAL

 • Punëorët e sektorit publik
 • Kompanitë stabile private
 • Klientët me të ardhura të justifikuara (paga përmes bankave, qiraja, të ardhurat nga biznesi për të vetë-punësuarit)

 DOKUMENTACIONI I KËRKUAR

 • Kopje e ID ose pasaportës
 • Kontrata e punës
 • Çertifikata e biznesit dhe gjendja e ATK-së për klientet me të hyra nga biznesi
 • Ndalesa administrative (Nëse klienti e pranon pagën përmes BKT)
 • Kontrata e qerasë dhe gjendja e llogarisë
 • Gjendja e llogarisë (minimum për 6 muajt e fundit)
 • Fatura nga Auto Kaçandolli
 • Kontrata e shitëblerjes
Na Kontakto

+383 38 666 666