KUSHTET E KREDISË:

 • Shuma maksimale e kredisë 100,000 EUR
 • Kohëzgjatja e kredisë 180 muaj – Për emigrantët deri në 120 muaj
 • Shpenzime administrative 1%

NORMA E INTERESIT:

Për të gjithë profesionistët (publik) që marrin pagën në BKT (mjekë, avokatë, noterë):

 • Norma e interesit duke filluar nga 4.49%
 • Norma efektive e interesit duke filluar nga 4.74%

 Për qiramarrësit përmes bankës dhe pronarët e bizneseve:

 • Norma e interesit duke filluar nga 5.49%
 • Norma efektive e interesit duke filluar nga 5.79%

Për Emigrantët:

 • Norma e interesit duke filluar nga 7.49%
 • Norma efektive e interesit duke filluar nga 8.0%

DOKUMENTACIONI I KËRKUAR:

 • Kopje e ID ose pasaportës valide
 • Kontrata e punës
 • Çertifikata e biznesit dhe gjendja e ATK-së për klientët me të hyra nga biznesi
 • Ndalesa administrative (Nëse klienti e pranon pagën përmes BKT)
 • Kontrata e qirasë
 • Gjendja e llogarisë (minimum për 6 muajt e fundit)
 • Fatura publike
 • Kontrata e shitëblerjes

 

SHEMBUJ DHE SQARIME

Kredi për shtëpi EUR 50,000 EUR 50,000 EUR 50,000
Norma variabile e interesit* 4.49% 4.49% 4.49%
Norma efektive e interesit 5.01% 4.90% 4.74%
Periudha kohore 60 84 180
Kësti mujor 932.00 € 694.91 € 382.26 €
Shpenzime administrative 1.00% 1.00% 1.00%
Shuma totale e kredise që duhet të shlyhet deri ne fund te afatit konraktual* 55,924.47 € 58,372.60 € 68.824.35 €

 

*Norma variabile e interesit nënkupton normën e interesit të shprehur si përqindje e ndryshueshme e aplikuar në bazë vjetore në shumën e aprovuar të kredisë. 

*Në koston totale nuk është përfshirë shpenzimet noteriale, sigurimi, vlersimi i pronës dhe shpenzimet komunale.

 

Na Kontakto

+383 38 666 666