KUSHTET E KREDISË:

 • Shuma maksimale e kredisë: 100,000 EUR për Banesë / 300,000€ për Shtëpi
 • Kohëzgjatja e kredisë: 180 muaj / për Emigrantë 120 muaj
 • Pjesëmarrja e klientit: 5,000€ për Banesë / 20% për Shtëpi
 • Shpenzime administrative: 0.50%

NORMA E INTERESIT PER BLERJE TE BANESËS 

Për pagëmarrësit e BKT:

 • Norma e interesit duke filluar nga 3.69%
 • Norma efektive e interesit duke filluar nga 3.83%

Për qiramarrësit përmes bankës dhe pronarët e bizneseve:

 • Norma e interesit duke filluar nga 5.49%
 • Norma efektive e interesit duke filluar nga 5.71%

Për emigrantët:

 • Norma e interesit duke filluar nga 6.00%
 • Norma efektive e interesit duke filluar nga 6.28%

NORMA E INTERESIT PËR BLERJE TË SHTEPISË

 Për pagëmarrësit e BKT:

 • Norma e interesit duke filluar nga 3.99%
 • Norma efektive e interesit duke filluar nga 4.14%

Për qiramarrësit përmes bankës dhe pronarët e bizneseve:

 • Norma e interesit duke filluar nga 5.49%
 • Norma efektive e interesit duke filluar nga 5.71%

Për emigrantët:

 • Norma e interesit duke filluar nga 6.00%
 • Norma efektive e interesit duke filluar nga 6.28%

DOKUMENTACIONI I KËRKUAR

 • Kopje e ID ose pasaportës valide
 • Kontrata e punës
 • Çertifikata e biznesit dhe gjendja e ATK-së për klientët me të hyra nga biznesi
 • Ndalesa administrative (Nëse klienti e pranon pagën përmes BKT)
 • Kontrata e qerasë
 • Gjendja e llogarisë (minimum për 6 muajt e fundit)
 • Fatura publike
 • Kontrata e shitblerjes

SHEMBUJ DHE SQARIME:

Kredi për shtëpi dhe banesë EUR 100,000 EUR 100,000 EUR 100,000 EUR 100,000
Norma variabile e interesit* 3.69% 3.99% 5.49% 6.00%
Norma efektive e interesit 3.83% 4.14% 5.71% 6.28%
Periudha kohore 180 180 180 120
Kësti mujor 724.43€ 739.39€ 816.85 € 1,110.56 €
Shpenzime administrative 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
Shuma totale e kredisë që duhet të shlyhet deri në fund të afatit konraktual* 130,398.03 € 133,089.99 € 147,033.11€ 133,237.29€

*Norma variabile e interesit nënkupton normën e interesit të shprehur si përqindje e ndryshueshme e aplikuar në bazë vjetore në shumën e aprovuar të kredisë. 

*Në koston totale nuk janë përfshirë shpenzimet noteriale, sigurimi, vlersimi i pronës dhe shpenzimet komunale.

 

 

 

Na Kontakto

+383 38 666 666

Video Libraria

video-icon

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android