KUSHTET E KREDISË

 • Shuma maksimale e kredisë 100,000 EUR
 • 20% pjesëmarrja e klientit
 • 0.5% shpenzime administrative për pagëmarrësit e BKT, 0.75% për pagëmarrësit e Bankave tjera/ vetë-punësuarit, dhe 1% për Emigrantët

 NORMA E INTERESIT

 • Paga përmes BKT: norma e interesit duke filluar nga 3.8% fikse dhe normë efektive të interesit 4.08% per 60 muaj
 • Paga në Bankat tjera/vetë-punësuarit:norma e interesit duke filluar nga 4.8% fikse dhe norma efektive e interesit 5.23% per 60 muaj
 • Emigrantët: norma e interesit duke filluar nga 5.7% fikse dhe norma efektive e interesit 6.29% per 60 muaj

 DOKUMENTACIONI I KËRKUAR

 • Kopje e ID-së ose pasaportës
 • Kontrata e punës
 • Çertifikata e biznesit dhe gjendja e ATK-së për klientët me të hyra nga biznesi
 • Ndalesa administrative (Nëse klienti e pranon pagën përmes BKT)
 • Kontrata e qerasë dhe gjendja e llogarisë
 • Gjendja e llogarisë (minimum për 6 muajt e fundit)
 • Fatura publike
 • Kontrata e shitëblerjes

Për çfardo ankese apo komenti ju lutem na kontaktoni në +383 38 666 666,
E-mail: ks-customerservice@bkt.com.al, apo shkruani letër në Zyren Administrative, Qyteza Pejton, Rr. Kosta Novakovic, Prishtinë.

Call Us

+383 38 666 666