KUSHTET E KREDISË:

 • Shuma maksimale e kredisë 100,000 EUR
 • Kohëzgjatja e kredisë 180 muaj / për Emigrantë 120 muaj
 • Pjesëmarrja e klientit 20% – minimum 5,000€
 • Shpenzime administrative 1%
 • Banesa e blerë mund të lihet hipotekë

NORMA E INTERESIT:

Për të gjithë profesionistët (mjekë, avokatë, noterë) dhe për pagëmarrësit e BKT:

 •  Norma e interesit duke filluar nga 3.49%
 • Norma efektive e interesit duke filluar nga 3.70%

Për qiramarrësit përmes bankës:

 • Norma e interesit duke filluar nga 5.49%
 • Norma efektive e interesit duke filluar nga 5.79%

Për Emigrantët:

 • Norma e interesit duke filluar nga 6.00%
 • Norma efektive e interesit duke filluar nga 6.40%

 DOKUMENTACIONI I KËRKUAR: 

 • Kopje e ID ose pasaportës valide
 • Kontrata e punës
 • Çertifikata e biznesit dhe gjendja e ATK-së për klientët me të hyra nga biznesi
 • Ndalesa administrative (Nëse klienti e pranon pagën përmes BKT)
 • Kontrata e qirasë
 • Gjendja e llogarisë (minimum për 6 muajt e fundit)
 • Fatura publike
 • Kontrata e shitblerjes

 SHEMBUJ DHE SQARIME: 

Kredi për shtëpi50,000 €50,000 €50,000 €
Norma variabile e interesit*3.49%5.49%6.00%
Norma efektive e interesit 3.70%5.79%6.40%
Periudha kohore180180120
Kësti mujor357.28 €

 

408.43€555.28€
Shpenzime administrative1%1%1%
Shuma totale e kredisë që duhet të shlyhet deri në fund të afatit konraktual*64.310.76 €73,516.56 €66.633.65€

*Norma variabile e interesit nënkupton normën e interesit të shprehur si përqindje e ndryshueshme e aplikuar në bazë vjetore në shumën e aprovuar të kredisë.

*Në koston totale nuk është përfshirë shpenzimet noteriale, sigurimi, vlersimi i pronës dhe shpenzimet komunale.

Na Kontakto

+383 38 666 666

Video Libraria

video-icon

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android