KUSHTET E KREDISË:

  • Shuma maksimale e kredisë: 8,000 EUR
  • Kohëzgjatja e kredisë: 48 muaj
  • Pjesëmarrja e klientit deri në: 20%
  • Shpenzime administrative: 0.50%

NORMA E INTERESIT:

Për pagëmarrësit e BKT:

  • Norma e interesit duke filluar nga 3.99%
  • Norma efektive e interesit duke filluar nga 4.32%

 Për qeramarrësit, pronarët e bizneseve dhe pagëmarrësit e bankave tjera:

  • Norma e interesit duke filluar nga 4.99%
  • Norma efektive e interesit duke filluar nga 5.37%

 

SHEMBUJ DHE SQARIME:

Kredi për motocikleta EUR 8,000 EUR 8,000
Norma variabile e interesit* 3.99% 4.99%
Norma efektive e interesit 4.32% 5.37%
Periudha kohore 48 48
Kësti mujor 180.62€ 184.23€
Shpenzime administrative 0.50% 0.50%
Shuma totale e kredise që duhet të shlyhet deri në fund të afatit konraktual* 8,669.91€ 8,843.12€

 

*Norma variabile e interesit nënkupton normën e interesit të shprehur si përqindje e ndryshueshme e aplikuar në bazë vjetore në shumën e aprovuar të kredisë.

*Në koston totale nuk janë përfshirë shpenzimet noteriale, sigurimi, vlersimi i pronës dhe shpenzimet komunale.

 

Call Us

+383 38 666 666

Video Library

video-icon