KUSHTET E KREDISË

 • Shuma maksimale e kredisë 100,000EUR
 • 20% pjesëmarrja e klientit
 • 0.5% shpenzime administrative (Për pagëmarrësit e BKT)
 • 0.75% shpenzime administrative (Për pagëmarrësit e bankave tjera/vetëpunësuarit)

NORMA E INTERESIT

 • Për klientët që marrin pagën në BKT: norma e interesit 6% fikse dhe normë efektive të interesit 6.39% për 60 muaj
 • Për klientët që marrin pagën në Banka tjera: norma e interesit 7% fikse dhe normë efektive të interesit 7.56% për 60 muaj

DOKUMENTACIONI I KËRKUAR

 • Kopje e ID-së ose pasaportës
 • Kontrata e punës
 • Çertifikata e biznesit dhe gjendja e ATK-së për klientët me të hyra nga biznesi
 • Ndalesa administrative (Nëse klienti e pranon pagën përmes BKT-së)
 • Kontrata e qirasë dhe gjendja e llogarisë
 • Gjendja e llogarisë (minimum për 6 muajt e fundit)
 • Fatura publike
 • Kontrata e shitëblerjes

Për çfardo ankese apo komenti ju lutem na kontaktoni në +383 38 666 666,
E-mail: ks-customerservice@bkt.com.al, apo shkruani letër në Zyren Administrative, Qyteza Pejton, Rr. Kosta Novakovic, Prishtinë.

Call Us

+383 38 666 666

Video Library

video-icon