KUSHTET E KREDISË

  • Shuma maksimale e kredisë 100,000 EUR
  • Kohëzgjatja e kredisë 180 muaj
  • Pjesëmarrja e klientit 20% (minimum 5.000EUR)
  • Shpenzime administrative 0.50%

NORMA E INTERESIT:

Për pagëmarrësit e BKT:

  • Norma e interesit duke filluar nga 2.99%
  • Norma efektive e interesit duke filluar nga 3.11%

Për qiramarrësit përmes bankës dhe pronaret e bizneseve:

  • Norma e interesit duke filluar 3.99%
  • Norma efektive e interesit duke filluar nga 4.14%

Për Bashkëatdhetar:

  • Norma e interesit duke filluar nga 4.99%
  • Norma efektive e interesit duke filluar nga 5.22%
Kredi për Banese EUR 100,000 EUR 100,000 EUR 100,000
Norma variabile e interesit* 2.99% 3.99 % 4.99%
Norma efektive e interesit 3.11% 4.14% 5.22%
Periudha kohore 180 180 120
Kësti mujor 690 739 1060
Shpenzime administrative 0.50% 0.50% 0.50%
Shuma totale e kredise që duhet të shlyhet deri ne fund te afatit konraktuale* 124,247.00€ 133,095.00€ 127.259.00€


*Norma variabile e interesit nënkupton normën e interesit të shprehur si përqindje e ndryshueshme e aplikuar në bazë vjetore në shumën e aprovuar të kredisë.

*Në koston totale nuk është përfshirë shpenzimet noteriale, sigurimi, vlersimi i pronës dhe shpenzimet komunale.

Call Us

+383 38 666 666

Video Library

video-icon