KUSHTET E KREDISË

 • Shuma maksimale e kredisë 300,000 (treqind mijë) EUR
 • Kohëzgjatja e kredisë 180 muaj – Për Emigrantet deri në 120 muaj
 • Deri në 100% Financim nga Banka
 • Shpenzime administrative 0%

NORMA E INTERESIT

 • Për klientët që marrin pagën në BKT: norma e interesit duke filluar nga 3.90% fikse dhe normë efektive të interesit 3.97% për (60 M)
 • Për klientët që marrin pagën në Banka tjera/ vetëpunësuarit:norma e interesit duke filluar nga 4.99% fikse dhe normë efektive të interesit 5.11% për (60 M)
 • Për Emigrantët:norma e interesit duke filluar nga 4.99% fikse dhe normë efektive të interesit 5.11% për (60 M)

 DOKUMENTACIONI I KËRKUAR

 • Kopje e ID ose pasaportës
 • Kontrata e punës
 • Çertifikata e biznesit dhe gjendja e ATK-së për klientët me të hyra nga biznesi
 • Ndalesa administrative (Nëse klienti e pranon pagën përmes BKT)
 • Kontrata e qerasë dhe gjendja e llogarisë
 • Gjendja e llogarisë (minimum për 6 muajt e fundit)
 • Fatura publike
 • Kontrata e shitëblerjes

Për çfardo ankese apo komenti ju lutem na kontaktoni në +383 38 666 666,
E-mail: ks-customerservice@bkt.com.al, apo shkruani letër në Zyren Administrative, Qyteza Pejton, Rr. Ukshin Hoti, nr.29 Prishtinë.

Call Us

+383 38 666 666

Video Library

video-icon