Ne vijim ju prezantojmë produktin POS Leter Garancioni i cili mundëson burim të ri mbështetjeje për garancion bankar për klientët e biznesit.

BKT POS Leter Garancioni është produkt që bazohet në qarkullim në POS të tregtarit, ndërsa tregtare të kualifikuar për POS LG janë ata te cilët kanë qarkullim aktiv me POS te BKT-së.

POS Leter Garancioni
MaturitetiDeri në 12 muaj
KualifikimiTregtarët me 12 muaj aktivitet ne POS
Target grupiKlientët: Korporate, NVM, and Mikro
KolateraliQarkullimi në llogari POSi dhe llogaritë e biznesit
Call Us

+383 38 666 666

Video Library

video-icon