Financial Reports

Balance Sheet / Financial Indicators, December 2018

Download

Balance Sheet / Financial Indicators, September 2018

Download

Balance Sheet / Financial Indicators, Jun 2018

Download

Balance Sheet / Financial Indicators, March 2018

Download

Annual Audit Report 2017

Download

Balance Sheet / Financial Indicators, December 2017

Download

Balance Sheet / Financial Indicators, September 2017

Download

Balance Sheet / Financial Indicators, Jun 2017

Download

Balance Sheet / Financial Indicators, March 2017

Download

Annual Report 2017

Download

Annual Audit Report 2016

Download

Balance Sheet / Financial Indicators, December 2016

Download

Annual Report 2016

Download

Balance Sheet / Financial Indicators, September 2016

Download

9-month Review Report as of 30 September 2016

Download

Balance Sheet / Financial Indicators, Jun 2016

Download