Apliko Online

Duke plotësuar këtë formë, ju paraqisni dëshirën për të marrë produktin e caktuar nga BKT.

Për cilin shërbim/produkt dëshironi të aplikoni?
Emri dhe Mbiemri
Telefoni
Email
Numri personal
Të ardhurat mesatare mujore
Punëdhënësi
Shuma për të cilën po aplikoni
Dega ku dëshironi të shërbeheni
Emri dhe Mbiemri
Telefoni
Email
Numri personal
Të ardhurat mesatare mujore
Punëdhënësi
Dega ku dëshironi të shërbeheni
Ju lutem Ngarkoni keto Dokumente:

1. Kopjen e Dokumentit Personal ( Letërnjoftim apo Pasaportë Valide)

2. Faturë Publike ( Një faturë që dëshmon adresen e banimit)

E-banking
Emri dhe Mbiemri
Telefoni
Shuma e mjeteve në dispozicion për depozitim në bankë
Dega ku dëshironi të shërbeheni
Emri dhe Mbiemri
Telefoni
Numri personal
Të ardhurat mujore nga pensioni
Shuma për të cilën po aplikoni
Dega ku dëshironi të shërbeheni
Ju lutem Ngarkoni keto Dokumente:

1. Kopjen e Dokumentit Personal ( Letërnjoftim apo Pasaportë Valide)

2. Faturë Publike ( Një faturë që dëshmon adresen e banimit)

Të nderuar klientë,

Ju informojmë se BKT Kosova ka zhvilluar këtë platformë elektronike për shtyerje të pagesës së këstit të kredisë për kredi individuale dhe të biznesit. Nëse si rrjedhojë e vështirësive të krijuara nga pandemia COVID 19 e keni të pamundur kryerjen e obligimeve të kredisë, ju mund të parashtroni kërkesën për shtyerje të pagesës së kësteve

Plotësojeni formën për të dërguar kërkesën në bankë lidhur me shtyerjen e pagesës së kredisë, për 1, 2 apo 3 këste. Të gjitha fushat janë të obliguara. Banka do ta shqyrtojë kërkesën tuaj dhe do të ju informojë në formë elektronike (me e-mail) për kushtet e reja të aprovuara.

Kushte dhe Sqarime:

  • Klientit do t’i shtyhet afati i pagesës së 1, 2 apo 3 kësteve të ardhshme (varësisht nga nevoja dhe kërkesa e klientit), që nënkupton se afati i marrëveshjes së kredisë do të zgjatet për 1, 2 apo 3 muaj shtesë.
  • Shuma e kësteve të mbetura deri në përfundim të afatit të kredisë për shkak të shtyrjes së pagesës së kësteve do të pësojë rritje si rezultat i interesit të kësteve që shtyhen.
  • Klientit do t’i dërgohet plani i ri i pagesave në formë elektronike përmes emailit ose në mungesë të emailit apo nëse kërkohet nga Klienti mund t’i dorëzohet edhe në formë fizike në degë të bankës.
  • Klienti pajtohet me planin e ri të pagesave dhe obligohet që pas përfundimit të masava të pandemisë të paraqitet në bankë për të nënshkruar planin i ri të pagesave.
  • Me këstin e parë pas shtyerjes 1, 2 apo 3 mujore, Klienti obligohet të paguajë këstin sipas planit të ri të amortizimit, i cili do të ju dergohet përmes emailit.

Për më shumë detaje apo sqarime tjera na kontaktoni në:

Emri dhe Mbiemri
Emri i babait
Adresa e banimit dhe qyteti
Numri personal
Telefoni
Email
Emri i punëdhënësit
Sektori i punëdhënësit
Dega juaj
Shuma e këstit mujor
Data e pagesës së këstit
Arsyeja e kërkesës
Këstet që shtyhen
Koment 1
Koment 2
Ngarko kopjen e dokumentit personal

Të nderuar klientë,

Ju informojmë se BKT Kosova ka zhvilluar këtë platformë elektronike për shtyerje të pagesës së këstit të kredisë për kredi individuale dhe të biznesit. Nëse si rrjedhojë e vështirësive të krijuara nga pandemia COVID 19 e keni të pamundur kryerjen e obligimeve të kredisë, ju mund të parashtroni kërkesën për shtyerje të pagesës së kësteve

Plotësojeni formën për të dërguar kërkesën në bankë lidhur me shtyerjen e pagesës së kredisë, për 1, 2 apo 3 këste. Të gjitha fushat janë të obliguara. Banka do ta shqyrtojë kërkesën tuaj dhe do të ju informojë në formë elektronike (me e-mail) për kushtet e reja të aprovuara.

Kushte dhe Sqarime:

  • Klientit do t’i shtyhet afati i pagesës së 1, 2 apo 3 kësteve të ardhshme (varësisht nga nevoja dhe kërkesa e klientit), që nënkupton se afati i marrëveshjes së kredisë do të zgjatet për 1, 2 apo 3 muaj shtesë.
  • Shuma e kësteve të mbetura deri në përfundim të afatit të kredisë për shkak të shtyrjes së pagesës së kësteve do të pësojë rritje si rezultat i interesit të kësteve që shtyhen.
  • Klientit do t’i dërgohet plani i ri i pagesave në formë elektronike përmes emailit ose në mungesë të emailit apo nëse kërkohet nga Klienti mund t’i dorëzohet edhe në formë fizike në degë të bankës.
  • Klienti pajtohet me planin e ri të pagesave dhe obligohet që pas përfundimit të masava të pandemisë të paraqitet në bankë për të nënshkruar planin i ri të pagesave.
  • Me këstin e parë pas shtyerjes 1, 2 apo 3 mujore, Klienti obligohet të paguajë këstin sipas planit të ri të amortizimit, i cili do të ju dergohet përmes emailit.

Për më shumë detaje apo sqarime tjera na kontaktoni në:

Emri i kompanisë
Emri i Pronarit
Aktiviteti i Kompanisë
Adresa e biznesit dhe qyteti
Numri i regjistrimit të biznesit
Numri unik identifikues
Telefoni
Email
Shuma e këstit mujor
Data e pagesës së këstit
Këstet që shtyhen
Dega juaj
Koment 1
Koment 2
Bashkangjit nje foto te leternjoftimit (para dhe prapa) dhe një foto të çertifikatës së biznesit.
Emri dhe Mbiemri
Telefoni
Dega ku dëshironi të shërbeheni
Numri personal
Ju lutem Ngarkoni keto Dokumente:

1. Kopjen e Dokumentit Personal ( Letërnjoftim apo Pasaportë Valide)

2. Faturë Publike ( Një faturë që dëshmon adresen e banimit)

3. Kontratën e Punës

E-banking