Është depozitë e ofruar për maturitet 1 vit dhe 2 vite, interesi i së cilës kreditohet në llogarinë tuaj në avans, që nënkupton në momentin e hapjes së depozitës.

Këto kushte ofrohen për depozita të reja në vlerë prej 10,000 EUR dhe më shumë.

Shuma e interesit neto e kredituar në llogarinë tuaj mund të përdoret nga ju sipas nevojave.

Interesi dhe tatimi në burim:

Mbi interesin bankar të ofruar nga Banka, do të mbahet përqindja e tatimit në burim mbi interesin bankar, e miratuar me ligj dhe e aplikueshme në momentin e kreditimit të interesit.

Shembuj dhe Sqarime:

Shuma € 10,000.00 € 50,000.00 € 10,000.00 € 50,000.00
Norma vjetore e interesit 1.35% 1.35% 2.00% 2.00%
Norma neto e interesit 1.22% 1.22% 1.80% 1.80%
Norma efektive e interesit 1.37% 1.37% 2.08% 2.08%
Neto Interesi i fituar € 121.50 € 607.50 € 360.00 € 1,800.00
Taksa 10% € 13.50 € 67.50 € 40.00 € 200.00
Periudha kohore 1 vit 1 vit 2 vite 2 vite
Vlera e depozites + Interesi Neto € 10,121.50 € 50,607.50 € 10,360.00 € 51,800.00

 

Na Kontakto

+383 38 666 666