Është depozitë e ofruar me maturitet 1 vjeçar, interesi i së cilës kreditohet në llogarinë tuaj në avans, që nënkupton në momentin e hapjes së depozitës.

Shuma e interesit neto e kredituar në llogarinë tuaj mund të përdoret nga ju sipas nevojave.

Interesi dhe tatimi në burim:

Mbi interesin bankar të ofruar nga Banka, do të mbahet përqindja e tatimit në burim mbi interesin bankar, e miratuar me ligj dhe e aplikueshme në momentin e kreditimit të interesit.

Shembuj:

Shuma    € 10,000.00  € 50,000.00    € 100,000.00
Norma vjetore e interesit 1.35% 1.35% 1.35%
Norma efektive e interesit 1.22% 1.22% 1.22%
Neto Interesi i fituar € 121.50 € 607.50 € 1,215.00
Taksa 10% € 13.50 € 67.50 € 135.00
Periudha kohore 1 vit  1 vit  1 vit
Vlera e depozites + Interesi Neto € 10,121.50  € 50,607.50  € 101,215.00

 

Na Kontakto

+383 38 666 666