Veçoritë

  • Fitoni interes në fund të çdo viti kalendarik
  • Interesi do të ju kreditohet në llogarinë rrjedhëse dhe është në dispozicion për tërheqje
  • Kjo lloj depozite hapet vetëm në valutën EUR
  • Ofron fleksibilitet për tërheqjet e parakohshme
  • Ofrohet për maturitet 60 muaj
  • Nëse dëshironi ta rinovoni investimin tuaj, atëherë duhet ta lidhni kontratën e re me normat e interesit në fuqi në momentin e investimit

Perfitimet tuaja

Depozitat me afat i rrisin fitimet tuaja duke gjeneruar të ardhura të favorshme gjatë gjithë kohëzgjatjes së afatizimit.

Si mund të hapni një depozitë “Rrita”?

Në secilën nga degët e BKT-së në Kosovë, duke sjellur një dokument valid identifikimi (letërnjoftim apo pasaportë) si dhe duke sjellur një faturë publike me të cilën deshmoni adresën tuaj. Nëse paratë i keni në një llogari rrjedhëse, tashmë mund t’i hapni vetë depozitat tuaja, duke përdorur e-Banking.

Na Kontakto

+383 38 666 666