Pajtueshmëria

Banka ka hartuar dhe implementuar një program të pajtueshmërisë i cili siguron pajtueshmëri me ligjin në fuqi për parandalimin e pastrimit të parave dhe luftimin e financimit të terrorizmit, si dhe me aktet nënligjore të miratuara në zbatim të këtij ligji.

Banka kryen të gjitha veprimet e nevojshme dhe ndërmerr masa adekuate për të mbrojtur reputacionin e saj dhe për të parandaluar përdorimin, me dashje ose pa dashje, të produkteve dhe shërbimeve të saj nga elementet kriminale për qëllime pastrimi parash ose financim të terrorizmit.

 

Menaxhimi i Riskut

BKT Kosova ka mbajtur një qasje konservatore dhe konsistente ndaj riskut gjatë gjithë historisë së saj. Kjo na ka ndihmuar të mbrojmë klientët, të mbajmë përgjegjësi dhe të mbështesim rritjen e qëndrueshme të ekonomive që i shërbejmë. Një qasje aktive ndaj menaxhimit të risqeve mbetet çelësi i suksesit tonë.

Ne përballemi me disa lloje te riskut si rezultat i aktiviteteve tona të biznesit. Ne i kategorizojmë rreziqet tona materiale në rreziqe financiare dhe rreziqe jo-financiare. Rreziqet financiare përfshijnë riskun kreditor (si risku i deshtimit te ekspozimit kreditor, koncentrimi i portfolios, risku e vendit, riskun e sektorit etj.), riskun e tregut (duke përfshirë normën e interesit, kursin e këmbimit, kapitalin, dhe rreziqet e tjera të pasurive të ndërsjella), dhe rreziku i likuiditetit. Rreziqet jofinanciare përbëjnë rreziqet operacionale dhe rreziqet reputacionale (me rrezikun e nënkategorive si rreziku e pajtueshmerise, rrezikun ligjor, rrezikun e sigurisë së informacionit në kuadrin tone te rrezikut operacional). Për të gjitha rreziqet materiale zbatohen standardet e përbashkëta të menaxhimit të rrezikut duke përfshirë funksionimin e dedikuar të administrimit të rrezikut, dh duke përcaktuar gatishmërinë për të marrë risk krahas nivelit te riskut.

Proceset tona te identifikimit dhe vlerësimit të riskut përdorin modelin e tri linjave të mbrojtjes (Three Lines of  Defense) me vijën e parë që identifikon risqet kryesore dhe linjën e dytë që plotëson aktivitetet e menaxhimit të riskut në linjat e biznesit, dhe funksioni i auditit si linjë e tretë e mbrojtjes qe vepron si një kontroll i pavarur.

Risku kreditore, risku i tregut dhe risku operacional marrin pjesë ne perllogaritjet e mjaftueshmerise se kapital rregullator. Si pjesë e procesit të vlerësimit të mjaftueshmërisë së kapitalit të brendshëm, ne llogarisim sasinë e kapitalit ekonomik për riskun kreditor, te tregut, dhe ate operacional për të mbuluar risqet e krijuara nga aktivitetet tona të biznesit duke marrë parasysh efektet e diversifikimit në të gjitha llojet e riskut.  Me qëllim të vleresimit dhe trajtimit adekuat të risqeve, ne gjithashtu promovojmë në mënyrë aktive një rritje të “Kulturës së Riskut” në banke, veçanërisht nëpërmjet trajnimit dhe një programi prezantimesh, në mënyrë që të gjithë punonjësit të jenë të aftë të menaxhojnë risqet të cilat lidhen me aktivitetin e tyre.

 

Na Kontakto

+383 38 666 666

Video Libraria

video-icon

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android