Kredi deri në shumën 30,000 Euro, pa hipotekë

 • Aprovim brenda 48 orëve
 • Pagesë fleksibile e kredisë sipas sezonalitetit
 • Grejs periudhë deri në 12 Muaj

Llojet e kredisë

 • Për blerjen e mallit me maturitet deri në 36 muaj
 • Për blerjen e mjeteve bujqësore me maturitet deri në 84 muaj
 • Për blerjen e mallit dhe blerjen e mjeteve bujqësore me maturitet deri në 60 muaj
 • Për blerjen e patundshmërisë/renovimin e shtallës apo depove bujqësore me maturitet deri në 84 muaj
 • Linjë Kreditore me maturitet deri në 12 muaj
 • Mbitërheqje me maturitet deri në 12 muaj

 Kriteret për aplikim për kredi bujqësore

 • Së paku një vit eksperiencë në bujqësi
 • Së paku dy të hyra sezonale nga bujqësia
 • Aplikuesi nuk duhet të kalojë moshën 65 vjeçare në fund të maturitetit të kredisë

NA KONTAKTO

+383 38 666 666