Rrisni të ardhmen tuaj!

Kredi deri në shumën 30,000 Euro, pa hipotekë

 • Aprovim brenda 48 orëve
 • Pagesë fleksibile e kredisë sipas sezonalitetit
 • Grejs periudhë deri në 12 Muaj

Llojet e Kredisë Bujqësore/Agro:  

 • Agro Kredi për Mall – Për blerjen e inputeve bujqësore  (Maturitet 36 apo 60 Muaj)
 • Agro Kredi Investive – Blerje të Patundshmërisë/Shtëpisë, Asete Fikse, Renovim të Fermës/Shtëpisë/Depove dhe blerje të Veturës së re apo të përdorur (Maturiteti deri në 84 Muaj)
 • Agro Mbitërheqje(Maturitet deri në 12 muaj) – Mbitërheqje në llogarinë rrjedhëse për të mbuluar nevojat e likuiditetit
 • Agro Linjë Kreditore –(Maturitet deri në 12 muaj) – Kredi afatëshkurtër e disajnuar për të përmbushur nevojat afatshkurtra të klientit. (Maturitet deri në 12 muaj)
 • Agro Non Cash – Letër Garancione dhe Letër Kredi
 • Agro kredi e mbuluar me Depozitë – Kredi e siguruar me peng të depozitës / llogarisë së klientit

 Kriteret për aplikim për kredi bujqësore:

 1. Përvojë në bujqësi si fermer individual apo Biznes i Registruar
 2. Bisnese Fillestare / Start-Ups (Përfitues të Granteve)
 3. Kthimi i Kredisë mund të jetë me pagesa mujore, pagesa sezonale apo së paku një (1) pagesë në vit
 4. Aplikuesi nuk duhet të kalojë moshën 65 vjeçare në fund të maturitetit të kredisë

 

Na Kontakto

+383 38 666 666

Video Libraria

video-icon

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android