Rrisni të ardhmen tuaj!

Kredi deri në shumën 30,000 Euro, pa hipotekë

 • Aprovim brenda 48 orëve
 • Pagesë fleksibile e kredisë sipas sezonalitetit
 • Grejs periudhë deri në 12 Muaj

LLojet e Kredisë Bujqësore/Agro:  

 • Agro Kredi për Mall – Për blerjen e inputeve bujqësore  (Maturitet 36 apo 60 Muaj)
 • Agro Kredi Investive – Blerje të Patundshmërisë/Shtëpisë, Asete Fikse, Renovim të Fermës/Shtëpisë/Depove dhe blerje të Veturës së re apo të përdorur (Maturiteti deri në 84 Muaj)
 • Agro Mbitërheqje(Maturitet deri në 12 muaj) – Mbitërheqje në llogarinë rrjedhëse për të mbuluar nevojat e likuiditetit
 • Agro Linjë Kreditore –(Maturitet deri në 12 muaj) – Kredi afatëshkurtër e disajnuar për të përmbushur nevojat afatshkurtra të klientit. (Maturitet deri në 12 muaj)
 • Agro Non Cash – Letër Garancione dhe Letër Kredi
 • Agro kredi e mbuluar me Depozitë – Kredi e siguruar me peng të depozitës / llogarisë së klientit

 Kriteret për aplikim për kredi bujqësore

 • Së paku një vit eksperiencë në bujqësi
 • Së paku dy të hyra sezonale nga bujqësia
 • Aplikuesi nuk duhet të kalojë moshën 65 vjeçare në fund të maturitetit të kredisë

Na Kontakto

+383 38 666 666