Kushtet e kredisë

  • Shuma maksimale e kredisë është 2,000 EUR
  • Afati maksimal i kthimit të kredisë është deri në 24 muaj

Klientët potencialë

  • Klientët me të ardhura nga Pensioni

Dokumentacioni i kërkuar

  • Letërnjoftimi ose pasaporta valide
  • Gjendja e llogarisë (minimum për 6 muajt e fundit)
  • Banka rezervon të drejtën të kërkojë dokumente shtesë varrësisht nga aktiviteti i klientit

Sigurimi i kredisë

  • Bashkëhuamarrës
  • Pensioni në BKT

 

Na Kontakto

+383 38 666 666