KUSHTET E KREDISË:

  • Shuma maksimale e kredisë: 100,000 EUR për Banesë
  • Kohëzgjatja e kredisë: 180 muaj/ për Emigrantë 120 muaj
  • Pjesëmarrja e klientit: 20% (Minimumi 5,000€)
  • Shpenzime administrative: 1.00%

NORMA E INTERESIT PER BLERJE TE BANESËS

 Për pagëmarrësit e BKT:

  • Norma e interesit duke filluar nga 3.69%
  • Norma efektive e interesit duke filluar nga 3.90%

 Për qiramarrësit përmes bankës dhe pronarët e bizneseve:

  • Norma e interesit duke filluar nga 5.69%
  • Norma efektive e interesit duke filluar nga 4.95%

Për emigrantët:

  • Norma e interesit duke filluar nga 6.00%
  • Norma efektive e interesit duke filluar nga 6.40%

 SHEMBUJ DHE SQARIME:

Kredi për  banesë EUR 100,000 EUR 100,000 EUR 100,000
Norma variabile e interesit* 3.69% 5.49% 6.00%
Norma efektive e interesit 3.90% 5.79% 6.40%
Periudha kohore 180 180 120
Kësti mujor 724.43€ 816.85€ 1110.56 €
Shpenzime administrative 1.00% 1.00% 1.00%
Shuma totale e kredisë që duhet të shlyhet deri në fund të afatit konraktual** 130,397.71 € 147,032.61 € 133,266.66€

*Norma variabile e interesit nënkupton normën e interesit të shprehur si përqindje e ndryshueshme e aplikuar në bazë vjetore në shumën e aprovuar të kredisë.

**Në koston totale nuk janë përfshirë shpenzimet noteriale, sigurimi, vlersimi i pronës dhe shpenzimet komunale.

Na Kontakto

+383 38 666 666

Video Libraria

video-icon

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android