KUSHTET E KREDISË:

 • Shuma maksimale e kredisë 100,000 EUR
 • Kohëzgjatja e kredisë 180 muaj – Për Diasporën deri në 120 muaj
 • Shpenzime administrative 1%

NORMA E INTERESIT:

Për të gjithë profesionistët (publik) që marrin pagën në BKT (mjekë, avokatë, noterë):

 • Norma e interesit duke filluar nga 4.49%
 • Norma efektive e interesit duke filluar nga 4.74%

Për qiramarrësit përmes bankës dhe pronarët e bizneseve:

 • Norma e interesit duke filluar nga 5.49%
 • Norma efektive e interesit duke filluar nga 5.79%

Për Emigrantët:

 • Norma e interesit duke filluar nga 7.49%
 • Norma efektive e interesit duke filluar nga 8.0%

DOKUMENTACIONI I KËRKUAR:

 • Kopje e ID ose pasaportës valide
 • Kontrata e punës
 • Çertifikata e biznesit dhe gjendja e ATK-së për klientët me të hyra nga biznesi
 • Ndalesa administrative (Nëse klienti e pranon pagën përmes BKT)
 • Kontrata e qirasë
 • Gjendja e llogarisë (minimum për 6 muajt e fundit)
 • Fatura publike
 • Kontrata e shitblerjes

SHEMBUJ DHE SQARIME:

Kredi për shtëpi EUR 50,000 EUR 50,000 EUR 50,000
Norma variabile e interesit* 4.49% 5.49% 7.49%
Norma efektive e interesit 4.74% 5.79% 8%
Periudha kohore 180 180 120
Kësti mujor 382.36€ 408.43€ 593.48€
Shpenzime administrative 1% 1% 1%
Shuma totale e kredise që duhet të shlyhet deri ne fund te afatit konraktuale* 68,824.35 73,516.56 71,217.68

*Norma variabile e interesit nënkupton normën e interesit të shprehur si përqindje e ndryshueshme e aplikuar në bazë vjetore në shumën e aprovuar të kredisë.

*Në koston totale nuk janë përfshirë shpenzimet noteriale, sigurimi, vlersimi i pronës dhe shpenzimet komunale.

Na Kontakto

+383 38 666 666

Video Libraria

video-icon

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android