BKT & Nderimi SHPK

KUSHTET E KREDISË

 • Shuma maksimale e kredisë 400,000 EUR
 • Kohëzgjatja e kredisë 180 muaj/ për emigrantë 120 muaj
 • Pjesëmarrja klientit, për banesë duke filluar nga 3,000 €, për shtëpi duke filluar nga 10,000€
 • Shpenzime administrative 1%
 • Hipotekë mund të lihet banesa ose shtëpia e blerë

NORMA E INTERESIT:

Për të gjithë profesionistët (mjekë, avokatë, noterë):

 • Norma e interesit duke filluar nga 3.29%
 • Norma efektive e interesit duke filluar nga 3.49%

Për pagëmarrësit e BKT:

 • Norma e interesit duke filluar nga 3.49%
 • Norma efektive e interesit duke filluar nga 3.70%

Për qiramarrësit përmes bankës:

 • Norma e interesit duke filluar nga 5.79%
 • Norma efektive e interesit duke filluar nga 6.11%

Për Emigrantët:

 • Norma e interesit duke filluar nga 6.00%
 • Norma efektive e interesit duke filluar nga 6.18%

DOKUMENTACIONI I KËRKUAR

 • Kopje e ID ose pasaportës valide
 • Kontrata e punës
 • Çertifikata e biznesit dhe gjendja e ATK-së për klientët me të hyra nga biznesi
 • Ndalesa administrative (Nëse klienti e pranon pagën përmes BKT)
 • Kontrata e qerasë
 • Gjendja e llogarisë (minimum për 6 muajt e fundit)
 • Fatura publike
 • Kontrata e shitblerjes

SHEMBUJ DHE SQARIME

Kredi për shtëpi EUR 50,000 EUR 50,000 EUR 50,000 EUR 50,000
Norma variabile e interesit* 3.29% 3.49% 5.79% 6.00%
Norma efektive e interesit 3.49% 3.70% 6.11% 6.18%
Periudha kohore 180 180 180 120
Kësti mujor 352.39 €

 

357.28€ 416.44 € 550.01 €
Shpenzime administrative 1% 1% 1% 1%
Shuma totale e kredise që duhet të shlyhet deri ne fund te afatit konraktuale* 63,429.79 € 64,310.76 € 74,958.45€ 66,001.78€

*Norma variabile e interesit nënkupton normën e interesit të shprehur si përqindje e ndryshueshme e aplikuar në bazë vjetore në shumën e aprovuar të kredisë.

*Në koston totale nuk është përfshirë shpenzimet noteriale, sigurimi, vlersimi i pronës dhe shpenzimet komunale.

Na Kontakto

+383 38 666 666

Video Libraria

video-icon

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android