KUSHTET E KREDISË:

 • Shuma maksimale e kredisë 100,000 EUR
 • Kohëzgjatja e kredisë 180 muaj/ për Emigrantë 120 muaj
 • Pjesëmarrja e klientit 20%
 • Shpenzime administrative 1%

NORMA E INTERESIT:

Për të gjithë profesionistët (mjekë, avokatë, noterë):

 • Norma e interesit duke filluar nga 3.29%
 • Norma efektive e interesit duke filluar nga 3.49%

Për pagëmarrësit e BKT:

 • Norma e interesit duke filluar nga 3.49%
 • Norma efektive e interesit duke filluar nga 3.70%

 Për qiramarrësit përmes bankës:

 • Norma e interesit duke filluar nga 5.79%
 • Norma efektive e interesit duke filluar nga 6.11%

Për Emigrantët:

 • Norma e interesit duke filluar nga 6.49%
 • Norma efektive e interesit duke filluar nga 6.92%

 

DOKUMENTACIONI I KËRKUAR:

 • Kopje e ID ose pasaportës valide
 • Kontrata e punës
 • Çertifikata e biznesit dhe gjendja e ATK-së për klientët me të hyra nga biznesi
 • Ndalesa administrative (nëse klienti e pranon pagën përmes BKT)
 • Kontrata e qirasë
 • Gjendja e llogarisë (minimum për 6 muajt e fundit)
 • Fatura publike
 • Kontrata e shitblerjes

SHEMBUJ DHE SQARIME:

Kredi për shtëpi 100,000.00 € 100,000.00 € 100,000.00 € 100,000.00 €
Norma variabile e interesit* 3.29% 3.49% 5.79 % 6.49%
Norma efektive e interesit 3.49% 3.70% 6.11 % 6.92%
Periudha kohore 180 180 180 120
Kësti mujor  704.78 €

 

 714.56 € 832.87 € 1,135.36 €
Shpenzime administrative 1 % 1% 1% 1%
Shuma totale e kredisë që duhet të shlyhet deri në fund të afatit kontraktual* 126,859.58 €  128.621.52 € 149,916.90 € 136,243.43 €

 

*Norma variabile e interesit nënkupton normën e interesit të shprehur si përqindje e ndryshueshme e aplikuar në bazë vjetore në shumën e aprovuar të kredisë.

*Në koston totale nuk është përfshirë shpenzimet noteriale, sigurimi, vlerësimi i pronës dhe shpenzimet komunale.

Na Kontakto

+383 38 666 666

Video Libraria

video-icon

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android