Dritarja Start-Up ka për qëllim lehtësimin e qasjes në financa për ndërmarrjet start-up me produkte financiare adekuate, në mënyrë që të sigurohet rritja e bizneseve të sapokrijuara si dhe rritja e punësimit, duke përmirësuar kështu standardet e jetesës së popullatës.

Dritarja e Start-up i dedikohet bizneseve start-up të angazhuara kryesisht në aktivitete/sektorë ekonomikë që kërkojnë njohuri bazë. Njohuritë bazë i referohen aftësive që krijohen përmes një arsimimi, trajnimi ose përvojë pune të mëparshme.

Kjo dritare ofrohet me kushte të favorshme për sa i përket riskut të kredisë, për të rritur besimin e Institucioneve të Regjistruara Financiare në kreditimin e këtij segmenti të rëndësishëm të tregut, i cili përmes mbështetjes financiare, do të sigurojë pozicionim në treg, zgjërim në tregjet ndërkombëtare, gjenerim të punësimit si dhe mbështetje të zhvillimit ekonomik të vendit tonë.

E veçanta e kësaj dritare është se përpos komponentës financiare do të ofrojë edhe komponentën jofinanciare ose programin e asistencës teknike për bizneset e reja të cilat do të mbështeten në aspektin e:

 • Ngritjes së kapaciteteve (edukimi financiar dhe formalizimi),
 • Rrjetëzimit, si dhe
 • Mentorimit.

NDËRMJETËSUESIT 

Banka Ekonomike Sh.A., Banka Kombëtare Tregtare, Banka për Biznes Sh.A., TEB Sh.A.

CILAT BIZNESE KUALIFIKOHEN? 

Parametrat për NMVM-të që kualifikohen për financim nën garanci përfshijnë, por pa u kufizuar në këto në vijim:

 • NMVM-të në pronësi private, pa asnjë pronësi të Qeverisë gjatë periudhës së mbulimit të kredisë nga garancioni,
  • NMVM-të që kanë regjistrim të biznesit ,
  • NMVM-të me përvojë nga dita e parë e regjistrimit deri në 12 muaj eksperiencë,
  • Një huamarrës i kualifikuar duhet të ketë të paktën në pronësi një qytetarë privatë ose banorë të përhershëme të Kosovës,
 • NMVM–të që kanë më pak se 250 punonjës.

CILAT KREDI MUND TË PËRFITOJNË NGA DRITARJA START-UP? 

Kreditë e Kualifikuara që plotësojnë kriteret e mëposhtme do të jenë të pranueshme për përfitimet e Dritares Start-Up:

  • Shuma minimale e kredisë është EUR 3000,
 • Shuma maksimale e kredisë është 50,000 EUR,
 • Shuma maksimale e garancisë është 40,000 EUR,
 • Afati maksimal i kthimit të kredisë së garantuar deri 60 muaj,
 • Qëllimi i kredisë mund të jetë për investime afatgjata si dhe për kapital punues,

CILAT JANË KARAKTERISTIKAT E GARANCISË? 

 • Garancitë do të ofrohen për shumën deri në 80% të kryegjësë së kredisë,
 • Kufiri maksimal i humbjes do të jetë 40%,
 • Tipi i garancisë: Revolvues,

CILAT JANË PËRFITIMET? 

Për NMVM-të  

 • Rritje e qasjes në financa,
  • Kushte më të favorshme për ndërmarrësit që do të vijojnë trajnimin e ofruar nga FKGK,
 • Potencialisht norma preferenciale të interest,
 • Reduktim i kolateralit,
 • Kohë më e shpejtë e përpunimit të kërkesave për kredi,
 • Qëndrueshmëri e biznesit,

Për Institucionet e Regjistruara Financiare

 • Ulje e kostos së rrezikut,
 • Lirimi i kapitalit
 • Mbulimi i humbjeve në tërësi,
 • Ulje e rrezikut kreditor,
 • Rritje e portofolit kreditor,
 • Rritje e të hyrave nga shitja e produkteve tjera,

CILI ËSHTË PROCESI I APLIKIMIT DHE VENDIMARRJES?

 • Huamarrësi potencial nuk aplikon për garanci në FKGK, por aplikon për kredi në njërën nga Institucionet e Regjistruara Financiare të FKGK-së,
 • Institucioni i Regjistruar Financiar pasi që të kryen analizat e zakonshme të kredisë duke zbatuar standardet e miratimit dhe nëse binzesi  i plotëson kriteret e FKGK-së atëherë Institucioni Financiar përkatës do e vendosë kredinë nën garancinë kreditore të FKGK-së.
Na Kontakto

+383 38 666 666

Video Libraria

video-icon

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android